Udvalg foreslår at lukke fem politialarmcentraler


Fra februar 2011 skal samtlige 112-opkald i Danmark måske ekspederes af kun fire alarmoperatører fordelt på to alarmcentraler. I hvert fald mener et udvalg, som har analyseret politiets økonomi, at der i dag er en meget stor overkapacitet på de syv alarmcentraler, og i stedet peger udvalget på, at alarmcentralerne i Århus og Slagelse kan dække hele landet - og at den daglige bemanding kun skal være på to-tre alarmoperatører pr. alarmcentral. Det vil give en årlig besparelse på 47 mio. kr.

Reduktionen af antallet af alarmcentraler er etblandt en række forslag, som indgår i en ny budgetanalyse af politiet.

Udvalget bag budgetanalysen peger på, at der i dag er en meget stor overkapacitet på alarmcentralerne. For godt nok ekspederer alarmcentralerne omkring 979.000 opkald til 112 hvert år, men 76% af opkaldene er fejlopkald, som f.eks. kan henvises til lægevagten, og hvert af disse opkald tager i gennemsnit kun 30-60 sekunder at ekspedere, mens de reelle alarmopkald i gennemsnit tager 2-3,5 minutter.

Med den nuværende kapacitet er der på en typisk dag brug for et sted mellem én og fem mandskabstimer pr.time - set på landsplan. Men alle alarmcentralerne har døgnet rundt to alarmoperatører på vagt, og dermed er der et kapacitet på omkring 14 mandskabstimerpr. time. I dagligdagen er der dermed en overkapacitet på 60-75%.

Ingen saglig begrundelse for syv politibejtentte alarmcentraler
Ifølge udvalget er der en meget enkel løsning på problemet med den store overkapacitet. Der er nemlig ikke nogen saglig begrundelse for, at der skal være syv alarmcentraler i Danmark, og udvalget påpeger, at man ved at samle funktionerne kan opleve en forbedret faglig kvalitet, mere rutine og en højere grad af fleksibilitet. Derfor kunne man reelt nøjes med kun én alarmcentral i Danmark, men af sikkerhedsmæssige årsager foreslår udvalget dog, at der skal være to alarmcentraler. De kan dermed supplere hinanden ved nedbrud og opgraderinger.

Udvalget har også et bud på, hvor de to nye alarmcentraler skal placeres, nemligat de eksisterende alarmcentraler i Århus og Slagelse videreføres. De to alarmcentraler er allerede i dag de største centraler og har begge særlige funktioner. Beredskabet på Storebæltsforbindelsen kan således i dag alene håndteres via alarmcentralen i Slagelse, og Århus er i dag sat som modtager af mobilopkald, som af tekniske årsager ikke kan dirigeres til den rette geografiske alarmcentral.

Bemanding på to-tre alarmoperatører
Hvis forslaget gennemføres, så der kun bliver to alarmcentraler, vil den daglige bemanding ifølge udvalget kunne reduceres til to-tre alarmoperatører pr. alarmcentral.

Der skal dog indrettes flere operatørpladser på alarmcentralerne, som såkan bemandes i perioder med spidsbelastning. Her har udvalget taget udgangspunkt i belastningen af alarmcentralerne omkring midnat nytårsaftalen, som er den maksimale belastning, som alarmcentralerne oplever. Her nåralarmcentralerne op på et behov for 22 mandskabstimerpr. time, og for at imødekomme det behov skal der således i alt kunne bemandes 24 operatørpladser - 12 pr. central - hvilket er fire mindre end det samlede antal operatørpladser i dag. Hver alarmcentral skal have ca. 32 uddannede alarmoperatører, og dermed kan alarmcentralerne reducere bemandingen med ca. 64%.

Lukning kan give besparelse på 46,5 mio. kr. om året
Reduktionen af antallet af alarmcentraler vil give en årlig besparelse på 46,5 mio. kr. Heraf stammer de 37,1 mio. kr. fra besparelser ved den stærkt reducerede bemanding, 5,9 mio. kr. stammer fra besparelser på den tekniske drift og 3,5 mio. kr. stammer fra besparelser på weekend- og nattillæg til alarmoperatørerne.

Udvalget foreslår, at ændringen gennemføres hurtigt. Allerede i dag har politiet planer om at natlukkealle alarmcentraler med undtagelse af Århus og Slagelse, men den nye struktur vil kunne gennemføres allerede fra februar 2011. Den skal så bygge på erfaringer, som indhentes i en forsøgsperiode med natlukning, som skal løbe fra juli i årRelaterede sider: