Krav til dit førstehjælskursus til kørekort

 
"Den 20. april 2006 trådte ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort” i kraft med virkning fra 1. oktober 2006.

Bekendtgørelse kan i korte træk sammenfattes som følger:

Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdsels-relateret førstehjælpskursus.

· Førstehjælpsbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være et år gammelt.

· Førstehjælpskurset skal gennemføres i henhold til retningslinjerne udstukket af Dansk Førstehjælpsråd.

· Uddannelsen må kun gennemføres af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
 

Kørekortaspiranter, der skal have gennemført 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp,

· skal have gennemført rådets førstehjælpsmodul Hjerte-Lunge-Redning på 4 timer og

· førstehjælpsmodulet Færdselsrelateret førstehjælp på 4 timer.
 

Efter gennemførelse af 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp - med tilfredsstillende resultat - udstedes rådets nye kursusbevis, der skal fremvises/vedlægges kørekortansøgningen.


Ingen regel uden undtagelse
I bekendtgørelsens § 21 a, stk. 5 står følgende:

Politiet kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdsels-relaterede førstehjælpskursus. Politiet kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemført et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp, men fra Dansk Førstehjælpsråds sekretariat i forbindelse med ansøgning om merit for tidligere erhvervet førstehjælpsuddannelse er modtaget følgende:

Dispensation for deltagelse i kurset
Dispensationsbehandling varetages i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen af Københavns Vestegns Politi Administrativ Center Øst (ACØ)

Dispensationansøgningen har et væld af stopklodser
Konkret betyder det, at du skal henvende dig til Borgerservice.
Borgerservice skal modtage din ansøgning om dispensation og herefter fremsende din ansøgning til, Københavns Vestegns Politi (Administrativ Center Øst).  

Telefonisk henvendelse
Telefon: 4386 1500
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9.00-14.00
Fredag: kl. 9.00-12.00
Onsdag: Lukket 
Relaterede sider: