Krav til dit førstehjælskursus til kørekort

 
"Den 20. april 2006 trådte ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort” i kraft med virkning fra 1. oktober 2006.

Bekendtgørelse kan i korte træk sammenfattes som følger:

Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdsels-relateret førstehjælpskursus.

· Førstehjælpsbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være et år gammelt.

· Førstehjælpskurset skal gennemføres i henhold til retningslinjerne udstukket af Dansk Førstehjælpsråd.

· Uddannelsen må kun gennemføres af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.


Ingen regel uden undtagelse
I bekendtgørelsens § 21 a, stk. 5 står følgende:

Politiet kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdsels-relaterede førstehjælpskursus. Politiet kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemført et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp, men fra Dansk Førstehjælpsråds sekretariat i forbindelse med ansøgning om merit for tidligere erhvervet førstehjælpsuddannelse er modtaget følgende:

Dispensationsbehandling varetages i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen af de enkelte kørekortkontorer.

Det betyder umiddelbart, at:

Kørekortaspiranter, der skal have gennemført 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp,

· skal have gennemført rådets førstehjælpsmodul Hjerte-Lunge-Redning på 4 timer og

· førstehjælpsmodulet Færdselsrelateret førstehjælp på 4 timer.

 

Efter gennemførelse af 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp - med tilfredsstillende resultat - udstedes rådets nye kursusbevis, der skal fremvises/vedlægges kørekortansøgningen.
Relaterede sider: