Hvem var Herholdt og Rafn

 
Der findes ikke meget beskrevet om førstehjælp fra gamle dage.
Her kan du læse om førstehjælpen, som har rødder langt tilbage i tiden. God fornøjelse !
 

Johan Daniel Herholdt

Født d. 10. juli 1767 i Aabenraa, den 10. juli 1764 Han tog i 1785 eksamen ved Theatrum anatomico-chirugicum i København og var i årene efter kirurg i søværnet.


I 1793 udsatte Københavns Universitet for første gang årlige prisopgaver (universitetets guldmedalje)og det vakte ikke ringe overraskelse, at vinderen af den medicinske prisvar Herholdt, som ikke var student. Herholt havde privat lært latin og hans besvarelse af opgaven var så god, at man skaffede kgl. resolution for at prisen måtte tildeles ham. Tre år senere søgte har, der stadig ikke var student, det ledige professorat i anatomi ved fakultetet, men fik det ikke.


1798 blev han medlem af Videnskabens Selskab, men først i 1802 lod han sig immatrikulere ved universitetet, og fik samme år den medicinske doktorgrad. Professor i 1805. 1806 blev han stabsmedicus i søetaten, 1808 medlem af det kgl. sundhedscollegium, 1824-25 overmedicus ved det kgl. Frederiks Hospital, 1826 etatsråd.

Johan Daniel Herholdt døde i København 18. februar 1836. Han fik stor betydning for lægevidenskaben udvikling i Danmark.
 

Carl Gottlob Rafn

Blev født den 31. juli 1769 i Viborg og døde i København 17. maj 1808.

Han blev privat dimitteret til Københavns Universitet i 1788, hvor han studerede medicin, veterinærvidenskab og botanik, men han tog ingen afsluttede embedseksamen. han var en overordentlig alsidig begavelse, der ved en betydelig videnskabelig indsats kom til at præge udviklingen indenfor alle de områder, han interesserede sig for.

 
Han gik i 1797 over i Centraladministrationen, hvor han blev assessor i General-Landøkonomi- og Kommercekollegiet. I betragtning af Rafns omfattende embedsmandsvirksomhed og hans korte levetid, er det et imponerende forfatterskab, han har præsteret. Hans vigtigste videnskabelige indsats har ligget indenfor botanikkens område, men medicinske, fysiske, kemiske og mineralogisk emner har han ligeledes behandlet.

Herholdt og Rafns, der var nære venner, udgav i 1796 bogen om Redningsanstalter for Druknede. De to forfattere fortsatte deres videnskabelige samarbejde, og vandt i 1805 i fællesskab det franske Institut Nationales pris for en afhandling om visse dyrs vintersøvn.

I samarbejdet var Johan Daniel Herholdt teoretikeren og Carl Gottlob Rafn praktikeren.